1) adeta kutsanm??t?r. Ancak, bugünkü kutsanan paradigman?n dayan??t???

1) Yap?land?rmac?l???n insan do?as?na uygun olup ya da tart??malara .Ülkemizdeki e?itim uygulamalar? ile yap?land?rmac?s? kar??la?t?r.

Yap?land?rmac? yakla??mla kendi deneyimlerimizi yans?tarak içinde ya?ad???m?z dünyaya yönelik bir anlay?? geli?tirdi?imiz önermesine temel bir ö?retim felsefesidir. Yap?land?rmac?l?kta bilgi, hiçbir zaman ki?iden sorumlu de?ildir. Bilgi bireysel olarak olu?turuldu?undan insanlar?n içindedir. Insanlar?n kendi deneyimlerinden yola ç?karak bilgiye ula?t??? için daha kal?c? ve daha anlaml? ö?renmek için “do?ru” cevaplar? ezberlemek ve bir ba?kas?n?n anlam?n? tekrarlamak de?il, kendi anlam?n? vermektir.2004 y?l? haz?rlanarak 2005 y?l?ndan itibaren uygulanaya konulan yap?land?rmac? e?itim yakla??m?na dayal? yeni ö?retim programlar? (Turan, 2006; Boydak, 2008; Sünbül, 2010), uygulama ile boyutla çeli?kiler arz eden bir görünü? sergilemektedir. Dün, davran??ç? yakla??m adeta kutsanarak e?itim sistemi hemen hemen her boyutunda uygulanm??, bugün ona kar?? ç?k?larak y?k?lan bir paradigman?n yerini bir ba?ka paradigma alm?? ve pek çoklar? taraf?ndan birle?ecek davran??ç?l?k yapmak bir ?ekilde adeta kutsanm??t?r. Ancak, bugünkü kutsanan paradigman?n dayan??t??? programlar?n uygulanmas? ciddi sorular? ve çeli?kiler ya?anmaktad?r. Yar?n, bu problemler ve çeli?ler ortadan kald?r?lmad?kça e?itim sistemimizden beklenen yeti?mi? nitelikli insan topluma kazand?r?lamayacakt?r. Bu amaçla, yaz?lar?n gerekçesi bu gözle al?nan almak, yorumlanmas? ve anla??lmas? için daha gerçekçi bir e?itim program? için önem arz edecektir. bugünün kar?? kar??ya kald??? yerden y?k?lan bir paradigman?n yerini bir ba?ka paradigma alm?? ve çok çoklu?a göre davran??ç?l??a nispet yap?yor bir ?ekilde adeta kutsanm??t?r. Ancak, bugünkü kutsanan paradigman?n dayan??t??? programlar?n uygulanmas? ciddi sorular? ve çeli?kiler ya?anmaktad?r. Yar?n, bu problemler ve çeli?ler ortadan kald?r?lmad?kça e?itim sistemimizden beklenen yeti?mi? nitelikli insan topluma kazand?r?lamayacakt?r. Bu amaçla, yaz?lar?n gerekçesi bu gözle al?nan almak, yorumlanmas? ve anla??lmas? için daha gerçekçi bir e?itim program? için önem arz edecektir. bugünün kar?? kar??ya kald??? yerden y?k?lan bir paradigman?n yerini bir ba?ka paradigma alm?? ve çok çoklu?a göre davran??ç?l??a nispet yap?yor bir ?ekilde adeta kutsanm??t?r. Ancak, bugünkü kutsanan paradigman?n dayan??t??? programlar?n uygulanmas? ciddi sorular? ve çeli?kiler ya?anmaktad?r. Yar?n, bu problemler ve çeli?ler ortadan kald?r?lmad?kça e?itim sistemimizden beklenen yeti?mi? nitelikli insan topluma kazand?r?lamayacakt?r. Bu amaçla, yaz?lar?n gerekçesi bu gözle al?nan almak, yorumlanmas? ve anla??lmas? için daha gerçekçi bir e?itim program? için önem arz edecektir. bu sorunlu ve çeli?ler ortadan kald?r?lmad?kça e?itim sistemimizden beklenen yeti?mi? nitelikli insan topluma kazand?r?lamayacakt?r. Bu amaçla, yaz?lar?n gerekçesi bu gözle al?nan almak, yorumlanmas? ve anla??lmas? için daha gerçekçi bir e?itim program? için önem arz edecektir. bu sorunlu ve çeli?ler ortadan kald?r?lmad?kça e?itim sistemimizden beklenen yeti?mi? nitelikli insan topluma kazand?r?lamayacakt?r. Bu amaçla, yaz?lar?n gerekçesi bu gözle al?nan almak, yorumlanmas? ve anla??lmas? için daha gerçekçi bir e?itim program? için önem arz edecektir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2) Yap?land?rmac?l???n ?u anda ilkelerini örneklerle aç?klay?n?z.

a) Bilgi deneyimiden yap?land?r?l?r .

Baz? bilgilerlerin deneyimile ö?renilir.Çocuklar ilk konu?maya ba?lad??? zaman en kolay ve yak?nda bulunan anne baba kelimesini söylerler bu bilgi onlara kitaptan ya da okuldan verilmez.Ya da yemek yapmak k?z çocuklar? için anneden görerek, onu yard?m ederek ö?renir ve deneyerek geli?tirir deneyimi kazan?r.Hayat?m?z boyunca edindi?imiz Habere göre kitaplar, internetten ya da okulda ald???m?z e?itimlerden ula?amay?z.

 b) Ö?renme amac? .

Yap?land?rmac? e?itim ortamlar?, bireylerin ö?renme ortam?yla daha fazla etkile?imde bulunmalar?, dolayl? zengin ö?renme ya?ant?lar? geçirmelerine olanak sa?layacak ?ekilde düzenlenmelidir. Bunu ya?amak, daha önceki de?erlendirmeler yapmak, yanl??lar?n? düzeltmek ve hatta önceki bilgileri gidermek yerine yenilerini koyma f?rsat? elde ederler (Ya?ar, 1998: 596).

 

 

 

 

c) Ö?renme bir aktif hareket.

Yap?land?rmac? yakla??mda e?itim programlama içeri?i veya olmamas?ndan çok ö?renenin i?lemi içinde içerikle etkile?imde bulunma ve onu anlamland?rabilmesi önemlidir. Ortak giri?imlerde bulunmak. Ö?renme ya?ant?lar? konular?n ya da alanlar?n önceden belirlenmi? ?ekline göre

de?il, bireyin içinde bulundu?u ba?lama göre düzenlenir (Erdem, 2001: 41). Bir e?itim süreci sonun da ö?renim düzeyi kontrol edilir eksik ler kalm??sa bunlar düzenlenir ö?rencinin ba?ar?s? görülür.

3) Kitap okuma al??kanl??? edinmi? bir birey ve kitap okuma al??kanl??? edinmemi? bir bireyi hayal edin.Bu iki ö?rencinin davran??lar?n? sosyo-bili?sel kurama göre aç?klay?n?z. (Neden kitap okuma al??kanl??? edinmi?tir?) Zihninde ne tür ?eyler olmaktad?r? Çevre ile bir bir etkile?im oldu? Vb.)

Okuyan insan okumayan insana göre daha ak?c? konu?ur. Okuyan insan cümleleri ve kelimeleri tam ve ak?c? bir yerde konu?urken, okumayan insan ?mm, ?eyy gibi yaz?nc? kullan?r. Okuyan insan?n daha geni? bir hayal dünyas? olur. Geni? bir bak?? aç?s?na sahip olur.Okuyan insan daha fazla kelime bilir. Kelime s?k?nt?s? çekmez.Okumayan insan olaylara geni? bakamaz.Olaylar? süzgecinden iyi geçiremez. Okuyan insan, önte kariyer basamaklar?n? rahatl?kla t?rmanabilir. Okuyan insan kar??la?t??? problemlere mant?kl? çözümler üretebilir.Okuyan insan özgüven sahibidir. Okumayan insanla bir sorun ya?ad???nda onunla o konuyu a?mak çok zor olur kelimeleri anlamakta zorluk çeker ve anlay??s?z davran?r. Okumayan bir insan?n dünyas? çok küçüktür .Okumayan insan sorunu çözme konusunda zay?ft?r. Okuyarak olaylar?n ve geli?melerin iç yüzünü ö?renen bir ki?i, öncelikle kendine olan güvenini artt?r?r. ?nsan?n dü?ünce ufkunu geli?tirip, geni? görü? aç?s? sa?layarak, olaylar? inceleme yetene?i kazand?r?r. Ayr?ca okuyan ki?iler kar??l?kl? olarak onunla birliktebilly ile ileti?ime geçerken okuman?n beraberinde getirdi?i zengin kelime da?arc???na sahip olduklar? için, etkili hitap ederler. Bu etki insanlara ili?kileri güçlendirmekte, ki?iye sosyal bir karakter kazand?rmaktad?r.Geni? kelime da?arc???, insan?n daha fazla içeri?i dü?ünebilmesini de sa?lar. Yani dü?ünce kapasitesini ve kültür seviyini artt?r?r. Bo? zamanlar?n?, ço?u zaman hiç yararl? bilgi aktarmayan televizyona kar??l?k kar??la?t?rmak yerine okuyacak yorumlar? okuyan ki?ileri, edindikleri bilgi ve kültürü ayn? zamanda bir ki?ili?e ait olurlar. Tüm bu özellikler, bir ki?inin öncelikle kendileri için okumalar? gerekelerinin çok önemli bir göstergesidir. Okuyarak kendi geli?tiren ki?iler çevrelerinde geli?en olaylar da hakim olacak ve toplumda e?itim seviyesinde zamanla bir ilerleme sa?lanacakt?r.

 

 

 

 

 

4) Kavram haritas?n? kompozisyon ?eklini aç?klay?n?z.

  Bireyler birçok davran??? ö?renme yoluyla elde. ?nsanlar? kendi ö?renmi? zorlamalar.Ö?renme kurmalar?, ö?renmenin gerçekle?ti?ini aç?klar.Ö?renme kuramlar? dört ana ba?l?k alt?nda incelenir.Bunlar; davran??ç?, yap?land?r?c? yakla??m, bili?sel ve sosyo- kültürel kuramlardan olu?maktad?r. Davran??ç? kuramc?lar genel olarak çevreyi ö?renmede etkin olarak görmü?lerdir. Onlara göre ö?renmede d??sal i?lemler önemlidir ve ö?renmek için tüm çevrenizdeki ko?ullar için ?ekillendirmektedir.Bili?sel kuramc?lar, sadece gözlenebilen davran??lar?n ö?renmesi iddia eden davran??ç?lara tepkilidirler. Onlara göre davran???n her zaman ölçülüp gözlenebilmesi ?art de?ildir.Bili?sel kuramc?lar, ö?renmenin uyar?c? tepki ba?? ile de?il, çevreden gelen uyar?c?lar?n beyinde var olan benzer ya?ant?larla ili?kilendirilmesi ve yeni anlamlar yüklenmesi sonuc gerçekle?ti?ini savunur. Bilginin nas?l içselle?tirildi?i ve dü?ünme sisteminin i?ledi?i konular üzerinde duran yap?land?rmac? yakla??mlar, büyük oranda bili?sel kuramc?lara benzemektedirler.Sosyokültürel kuramda; çocuklar, çevresindeki ki?ilerden ve üçlü sosyal dünyalar?ndan ö?renmeye ba?lamaktad?rlar. Çocuklar?n kazand?klar? kavramlar?n, fikirlerin, olgunlar?n, becerilerin, tutumlar?n kaynak sosyal döndredir.

 Ö?renme kuramlar? kavramsal çerçevelerdir. Ö?renme al?? fikri edinilmesi, i?lenmesi ve   muhafaza edilmesini istedi . Kuram ö?renmeyi aç?klar.Ö?renmenin gerçekle?mesi bireyin bilgisi, beceri ve tutumuna ba?l?d?r. Ö?retim, ö?renmek belli bir amaçla ba?lat?lmas?, yönlendirilmesi, kolayla?t?r?lmas? ve gerçekle?tirilmesi süreidir.Ö?retim teknolojisi ve teknisyenleri materyal kullan?m? önemlidir.Ö?retim plan ve programa ba?l?, onula ilgili de?i?ik strateji, yöntemler ve kullanabilmektedir.Sa?l?kl? ö?renme istendik yönde kal?c? izli ö?renmedir. Ö?renme ya?ant?n?n içerisinde gerçekle?ti?inde hareket de?i?ikli?i meydana gelmelidir.

 Bir ?ey ö?renmek için onu ?eyden önce onu sevmek gerekir.

5) Psikolojinin 20 temel ilkesinden “Ö?renme çe?itli ba?lamlarda gerçekle?ir.” ve “Duygusal iyi olma hali e?itim performans?n?, ö?renmeyi ve geli?imi etkiler.”

-Ö?renme çe?itli ba?lamlarda gerçekle?ir.

Ö?renenlerin her biri farkl? bir okulun, ö?retmenin, ailenin, mahalle ve toplum gibi büyük sosyal ba?lamlar? olan s?n?flar?n farkl? parçalar?d?r.Ortak dil, inanç, de?er ve davran??sal ölçütleri bütün içeri?i bu kültürlamdan etkilenir. Buna ek olarak, bu ba?lamsal katmanlar birbirleri ile etkile?ir.Her birey bir daha bireye kar??l?kl? ileti?im aç?klamaktad?r bir bilgi kazand?r?r.Her ö?rencinin ö?renebilme ya da anlayabilme kapasitesi de ayn?d?r.Bu da bize ö?renmenin çe?itli ba?lamlarda gerçekle?ti?ini aç?klamaktad?r.

– Duygusal iyi olma hali e?itim performans?n?, ö?renmeyi ve geli?imi etkiler. ”

Duygusal iyi olma hali; s?n?f?n her biri ba?ar?l? bir ?ekilde i?lemesinin ayr?lmaz bir parças?d?r ve akademik performans ile ö?renmeyi etkiler. Ayr?ca insanlarla ili?kiler ve sosyal geli?im için de önemlidir.Ö?renci mutluysa, özgüveni tam olarak ve kendine öz sayg?s? varsa bunlar beraberinde ba?ar?y? da getirecektir.?yi olma hali,   kar??la?aca?? problem ve streslerle ba? etme becerilerini de içerir. Duygusal sa?l?k, ki?inin kendi duygular?n? anlamas?na, aç?klamas?na ve düzenlemesine veya kontrol etmesine izin vermez, ba?kalar?n?n duygular?n? alg?lamaya ve anlamaya da ba?l?d?r. Ba?kalar?n?n duygular?n? anlama düzeyi, ö?rencilerin s?n?f?, aile, akran grubu, topluluk ve toplumsal çevrelerdeki önemli ki?iler gibi d??ar?dan gelen beklentileri ve kabulü nas?l alg?lad?klar?ndan etkilenir.

 

 

 

 

 

Comments are closed.