(…) kürt milliyetçisi ve i?adam? kaya da bu

(…)

kürt milliyetçili?inin yay?n organ? “özgür gündem”
gazetesinde bana ve ilhan selçuk’a kar?? sald?r?lar sürüyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

gazetenin imtiyaz sahibi, i?adam? ya?ar kaya, kürtler ve kürt
ayaklanmalar? konusundaki ara?t?rmalar?m?za ve yay?mlad???m?z belgelere çok
k?z?yor. “kürtçü” sözcü?üne de pek öfkeleniyor.

ara?t?rmadan, incelemeden ve ayd?nlanmadan korkmamak gerekir.

ben kendi hesab?ma kürt milliyetçilerinin bütün yay?nlar?n?
okuyor ve bunlardan yararlan?yorum. yak?nda yay?mlanacak bir yay?n?mda, kürt
milliyetçileri ile istihbarat ajanlar? aras?ndaki ili?kilere ???k tutacak
ilginç belgeler aç?klayaca??m. umar?m, kürt milliyetçisi ve i?adam? kaya da bu
yay?nlardan yararlan?r…

türkiye’de kürt halk?n? türk halk?na, türk halk?n? da kürt
halk?na dü?man edecek bir kanl? tuzak kuruluyor. birtak?m insanlar da bu kanl?
tuza?a -bilerek ya da bilmeyerek- alet oluyorlar.

i?adam? kaya, “kürt milliyetçisi” olmaktan neden
gocunuyor?
kaya’ya, bir mahkeme karar?ndan bir parça okuyal?m:

“-zaman?n sab?k ba?bakan?na diyarbak?r fahri
hem?erili?inin verilmesi üzerine mezkur i?lemin, bu zat?n amerika’ya ziyareti
arifesi ve esnas?nda türkiye’deki kürtçülük ve kürt milliyetçili?i cereyan?
üzerine menfi bir tesir yapaca?? kanaati ile diyarbak?r belediye ba?kan?na bu
hissiyat?n? belirten mektup yazd???n?…”

genelkurmay askeri mahkemesi’nin 24 eylül 1965 gün ve
1965/125 say?l? gerekçeli hükmünün 99. sayfas?nda yer alan bu paragraf? i?adam?
ya?ar kaya ile ilgilidir. ya?ar kaya, adnan menderes’e fahri hem?erilik
verilmesine hangi milliyetçilik ad?na kar?? ç?k?yordu? herhalde türk
milliyetçili?i ad?na de?il!

kararda kaya’n?n, yasin gülta? adl? bir mit görevlisine nas?l
“alet” oldu?u da yaz?l?.

bunlar e?itici ve ö?retici olaylard?r. bu gibi siyasal ak?mlar?
yönetmeye kalkanlar?n, ajanlara kar?? dikkatli olmalar? birinci ko?uldur.
ikinci ko?ul da, adlar? uyu?turucu madde kaçakç?l???na kar??anlardan uzak
durmakt?r. kaya’n?n çevresinde böyleleri varsa “haya” ve
“hayas?zl???” buralarda aramal?d?r.

i?adam? kaya, “?ark istiklal mahkemesi” ile
“izmir suikast? davas?”na bakan ve “üç aliler divan?”
olarak adland?r?lan mahkemeyi de birbirine kar??t?r?yor. ?eyh sait ayaklanmas?
davas?na bakan “?ark istiklal mahkemesi” ba?kan? mazhar müfit bey,
asker de?il valiydi. üyeler, ali saip ve müfit beyler asker kökenliydiler.
savc? süreyya bey hukukçu, avni do?an da kaymakamd?.

bunlar, daha önce cumhuriyet’te yay?mland?. bu mahkemelerin
“mahkeme” say?lmayacaklar? da yaz?ld? çizildi.

kaya, daha bu konular? bile bilmiyor. bilmedi?i, okumad???,
incelemedi?i konularda ?oven milliyetçi dürtüleri ile sövgü dolu yaz?lar
yazmay? da akl?nca hüner say?yor.

i?adam? kaya’n?n ahlak dünyas?ndaki “haya” da bu…

Comments are closed.