Piyasadan tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya, ?stanbul,

Piyasadan yar?m milyardan fazla para
toplayan Çiftlik Bank ve ayn? sistemde faaliyet gösteren 11 organizasyona da el
koydu. 
?NCELEMELER TAMAMLANDI
Gündemdeki geli?meleri de?erlendiren Tüfenkci, Çiftlik Bank’a
ili?kin incelemeleri bitirdiklerini söyleyerek “Çal??malar  son a?amaya geldi. Reklamlar?n? zaten 3 ay
süreyle durdurma cezas? vermi?tik. Tüketicileri koruma ad?na bankalar da art?k
daha hassas davran?yor. Bu sistemle çal??an Çiftlik Bank d???nda 11 tane daha,
Türkiye’de çe?itli isimlerle faaliyette bulunan organizasyonlar var” dedi.

ORTADAN KAYBOLUYORLAR
Bu tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya,
?stanbul, Ankara gibi ?ehirlerde bulundu?unu dile getiren Bakan Tüfenkçi,
sözlerini ?öyle devam etti: “Saadet zinciri ?eklinde çal???yorlar. Somut
mal al?m-sat?m? olmadan yüksek kâr vaadiyle kand?rarak insanlar? sisteme dahil
ediyorlar. Sadece 3-4 ay ödeme yap?yorlar. Sonras?nda gerekçeler öne sürerek
ödeme yapmay?p ortadan kayboluyorlar. Bu ?irketleri denetlemek üzere 11
müfetti? görevlendirdik, çal??malar sürüyor. Vatanda?lar?m?z?n gerçek mal al?m
sat?m? olmayan bu tür organizasyonlara kar?? dikkatli olmalar?n? rica ediyoruz.
Belli bir süre gidiyor, sonra bu i?e dâhil olanlar?n ma?dur oldu?unu görüyoruz.
??TE O ??RKETLER
Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet gösteren, piramit
sat?? sistemi olarak nitelendirilen ?üpheli ticari i?lemleri bulunan 11 ?irket’in
isimleri ?öyle:
Birlik Beraberlik Tar?m Hayvanc?l?k ?thalat ?hracat Sanayi ve Ticaret A.?, Ekolium
Bili?im Yaz?l?m Tar?m Hayvanc?l?k Otomotiv Turizm G?da Lokantac?l?k Sanayi
Ticaret A.?, Ukash ?nternet Hizmetleri LTD.?T? , Skp Teknoloji Sanal Market
G?da Sanayi ve Ticaret LTD.?T? ,Cashçiftlik, Maden.?m, Elit
Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar,
Ç?lg?n Tavuklar

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Comments are closed.