Uvod ?imbenici: 1. financijski izvještaji 2. bilance stanja

Uvod
U
ovome zadatku bavit ?u se pripremom kriti?kog razmišljanja s
pozicije vo?e globalnog marketinga u situaciji u kojoj je našem
poduze?u na susjednim tržištima konkurencija nanijela veliku
štetu, te je nužno zaustaviti padanje tržišnog udjela.

Realno
stanje na tržištima
Kako
bismo što preciznije i bez stvaranja dodatnih rizika utvrdili realno
stanje na vanjskim tržištima nužno je dobro se upoznati s cijelim
okruženjem. Potrebno je utvrditi: koncentraciju
industrije, stopu rasta tržišta, stupanj diferencijacije,
strukturu i prebacivanje troškova, te izlazne barijere.
Postoji niz internih i eksternih ?imbenika kojima možemo utvrditi
realno stanje na konkurentnim tržištima, kao i intenzitet
konkurencije.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Interni
?imbenici:
1.
financijski izvještaji
2.
bilance stanja
3.
kratkoro?no i dugoro?no potpisani ugovori

4.
poslovanje partnera, dobavlja?a i distributera
5.
revizija i izvještaj gubitaka i dobiti

Eksterni
?imbenici:

1.
analiza kupaca
2.
analiza tržišta i op?eg konteksta

3.
analiza konkurencije

Najvažniji
koraci u zaustavljanju pada tržišnog udjela
Kako
bi se zaustavio pad, po mome mišljenju, najvažnije bi bilo
napraviti kvalitetnu analizu tržišta. Pod time predpostavljam
detaljnu analizu internih i eksternih, gore navedenih, ?imbenika.
Drugi
korak bila bi
SWOT analiza koja bi poduze?u omogu?ila uvid u važne informacije o
unutarnjim snagama i slabostima poduze?a i zaposlenika, te dobivanju
informacija o vanjskim prilikama i prijetnjama s kojima je poduze?e
suo?eno, kao i analizu i usporedbu prikupljenih informacija o
unutarnjim snagama i slabostima s vanjskim prilikama i prijetnjama.

Nakon
toga bi uslijedio tre?i korak odabira strategije.
?etvrti,
ujedno i posljednji, korak bila bi provedba i primjena odabrane
strategije marketinškog poslovanja.
Opcija
povla?enja s nekog od držišta i njeni uvjeti
S
obzirom na brojne gubite koje nosi sa sobom, smatram kako bi opcija
povla?enja sa bilo kojeg od vanjskih tržišta bila uistinu zadnja
opcija. No, ako bi se pokazala kao nužna i jedina isplativa opcija
bilo bi to pod uvjetima nelojalne konkurencije, nestabilnih tržišta
i loše ekonomske situacije, te previsokih troškova plasmana
proizvoda ili usluge.

Zaklju?ak

Izlazak
na globalno žište svakom poduze?u donosi period adaptacije na
potrebe vanjskih tržišta na kojima želi uspjeti. Kako bi taj izlaz
bio što uspješniji, nužno je napraviti detaljnu analizu i
odrediti odgovaraju?u marketinšku strategiju i pri tome pripaziti
da se ne naruši dosadašnja stabilnosti poduze?a.

Comments are closed.